Úvod O nás Naše vízie a ciele

Naše vízie a ciele

Cieľom SLOVACRINu je vybudovanie infraštruktúry, ktorá podporuje nastavenie, vedenie a hodnotenie medzinárodných akademických klinických štúdií na území Slovenska.

Cieľom je maximálne využitie vedeckej kapacity na Slovensku a prepojenie teoretických akademických skúseností s praktickou realizáciou projektov s cieľom zvýšiť počet a kvalitu akademický​ch klinických štúdií s medzinárodným zapojením.

  • Krátkodobá stratégia zahrňuje prípravu a realizáciu Framework agreements (LF UPJŠ – ECRIN-ERIC,)
  • Dlhodobá stratégia SLOVACRINu definuje vytvorenie národnej siete klinických a univerzitných pracovísk pre spoluprácu na klinickom výskume a prepojenie prostredníctvom národnej kontaktnej jednotky SLOVACRIN na LF UPJŠ do európskej infraštruktúry
    • Framework agreements s hlavnými a ostatnými partnermi (akademické a klinické pracoviská, SME, ostatné inštitúcie)
    • Vytvorenie Roadmap pre klinický výskum na Slovensku
    • Zapojenie sa do prebiehajúcich projektov ECRIN
    • Podpora národných projektov

Vzdelávacie a osvetové aktivity pre odborných pracovníkov, regulátorov, úloha SLOVACRINu ako koordinačného partnera